bill-hocker-new-year-nikko-toshogu-shrine-japan-1979

1096    New Year, Nikko Toshogu Shrine, Japan, 1979