bill-hocker-kyushu-japan-1974

4646    Kyushu, Japan, 1974