bill-hocker-sacred-rice-?-shrine-japan-1977

1095    Sacred Rice, ? Shrine, Japan, 1977