bill-hocker--jaipur-india-2006

681    Jaipur, India, 2006