bill-hocker--jaipur-india-2006

604    Jaipur, India, 2006