whiteturban

677    Merchant, Jaipur, India, 2006           original