bill-hocker-party-car-guangzhao-china-1979

3192    Party Car, Guangzhao, China, 1979