garden

262    Urban Farm, Guangzhou, China, 1979              original