guangzhou

255    Evening Commute, Guangzhou, China, 1979              original