fishdrying

518    Aberdeen, Hong Kong, 1979 (from: hongkong2)