bill-hocker-tree-shrine-jaipur-india-2006

666    Tree Shrine, Jaipur, India, 2006