bill-hocker-sadhu-jaipur-india-2006

598    Sadhu, Jaipur, India, 2006             original