17-lunchpatron

6426    Lunch Patron, Nam Shan Estate, Shek Kip Mei, Kowloon, Hong Kong, 2017           original