17-lunchpatronB

6425    Lunch Patron, Nam Shan Estate, Shek Kip Mei, Kowloon, Hong Kong, 2017           original