rothenburgstorksA

5662    Rothenburg, Germany, 2016               original