rothenburgstorksB

5661    Rothenburg, Germany, 2016               original