rugaltar

4569    Sahgmosavank Church, Armenia, 2013               original