bill-hocker-sahgmosavank-church-armenia-2013

4569    Sahgmosavank Church, Armenia, 2013