sewingcenter

3282    No-sweat Shop, Chengdu, Sichuan, China, 1981           original