4women

3264    Girlfriends, Hangzhou, China, 1981           original