parkphoto

202    Public Garden, Hangzhou, China, 1981              original