bicycleboard

3214    Bicycle Parking, Guangzhou, China, 1979           original