bill-hocker-ashram-dormitory-pondicherry-india-2007

3179    Ashram Dormitory, Pondicherry, India, 2007