firstclass

3162    First Class Carriage, -Guangzhao Line, China, 1979           original