bill-hocker-thunderstorm-konya-turkey-2010

3026    Thunderstorm, Konya, Turkey, 2010