cafesociety

2971    Cafodeio Ellenikon, Thessaloniki, Greece, 2010           original