bill-hocker-cemetery-iznik-turkey-2010

2884    Cemetery, Iznik, Turkey, 2010