bill-hocker-bakery-iznik-turkey-2010

2877    Bakery, Iznik, Turkey, 2010