bill-hocker-salt-lake-tuz-lake-turkey-2010

2763    Salt Lake, Tuz Lake, Turkey, 2010