bill-hocker-the-great-helmsman-guangzhou-china-1979

259    The Great Helmsman, Guangzhou, China, 1979