dragonmouth

248    Trade Fair Lion, Guangzhou, China, 2002