courtyard

234    Clan-House Courtyard, Fujian, China, 2002           original