bill-hocker-jaipur-rajasthan-india-2007

2149    Jaipur, Rajasthan, India, 2007