bill-hocker-new-produce-market-pondicherry-india-2007

2141    New Produce Market, Pondicherry, India, 2007