bill-hocker-catholic-shrine-pondicherry-india-2008

2135    Catholic Shrine, Pondicherry, India, 2008