bill-hocker-hotel-pondicherry-india-2007

1986    Hotel, Pondicherry, India, 2007