bill-hocker-maternity-hospital-pondicherry-india-2007

1985    Maternity Hospital, Pondicherry, India, 2007