bill-hocker-dog-pondicherry-india-2007

1973    Dog, Pondicherry, India, 2007