bill-hocker-architect-pondicherry-india-2007

1965    Architect, Pondicherry, India, 2007