bill-hocker-rickshaw-pondicherry-india-2007

1961    Rickshaw, Pondicherry, India, 2007