bill-hocker-manu-o-ke-kai-canoe-club-haeliwa-beach-oahu-hawai'i-2024

9747    Manu O Ke Kai Canoe Club, Haeliwa Beach, Oahu, Hawai'i, 2024