bill-hocker-tin-vendor-jaipur--rajasthan-india-2006

8614    Tin Vendor, Jaipur, Rajasthan, India, 2006