81-baskethats

8561    Chengdu, Sichuan, China, 1981              original