bill-hocker-jaipur-india-2006

8482    Jaipur, India, 2006