02-fujiansquarecourt

8397    Clan House Courtyard, Fujian Province, China, 2002              original