88-bikeponchoB

8387    Suzhao, China, 1988              original