bill-hocker-suzhou-ciina-1988

8382    Suzhou, Ciina, 1988              original