88-shanghaibund

8373    The Bund, Shanghai, China, 1988           original