81-housecourtyard
8240    Tong Mu Village, Anhui, China, (Mui Ho), 1981           original