81-kitchendogB

8206    Kitchen, Jiuhuazhen, Anhui, China, 1981              original