81-anhuistreetA

8202    Tungxi Sen, Anhui, China, 1981               original